Každý deň hrou

Hravou formou, individuálnym prístupom, cielenými aktivitami rozvíjame komunikáciu, budujeme slovnú zásobu, podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú sebarealizáciu.

Ďalej rozvíjame a podporujeme hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru, zdravý spôsob života, úctu a toleranciu k sebe samému aj k tomu druhému.

Podporujeme individualitu a rozdielnosť každého jednotlivca, ale zároveň učíme spolupatričnosti ku skupine, kolektívu, vzájomnej pomoci, slobodnému rozhodovaniu sa bez nátlaku a zákazov.

U detí podporujeme tvorivosť a samostatnosť.

Detičky sú vedené k základným pravidlám slušného správania, stolovania, hygienickým návykom.