Telesná výchova

TELESNÁ VÝCHOVA

organicky prelína všetky činnosti, pohyb je základnou telesnou a duševnou potrebou, stimuláciou telesného rozvoja a rastu; cieľom telesnej výchovy je vytvoriť u dieťaťa základné pohybové zručnosti pre dosiahnutie optimálnej zdatnosti a odolnosti organizmu

  • zdravotné cviky – rozvíjať základné návyky k správnemu držaniu tela, nácvik náročnejších polôh, utvoriť si individuálne tempo cvičenia, bicyklovanie v ľahu na chrbte, otáčanie hlavy na strany…
  • beh – beh pri hrách, do daného cieľa, striedať beh na signál beh-drep-sed-ľah
  • chôdza – zdokonaľovať pravidelnosť kroku, učiť chôdzu v rôznom tempe, vystupovanie a zostup z nízkych prekážok bez držania, lezenie medzi prekážkami, podliezanie vyššej prekážky…
  • skok – rozvíjať spôsobilosť odrazu zo stoja, nácvik skoku
  • lezenie – zdokonaľovať a zvyšovať náročnosť lezenia a plazenia, preliezania a podliezania cez rôzne prekážky
  • začiatky akrobatických cvičení – zdokonaľovať presnosť a plynulosť pri cvičení jednotlivých cvikov
  • podávanie a hádzanie ľahkých predmetov – podporovať rýchly rozvoj šikovnosti uchopovaním predmetov rozličných tvarov a z rozmanitých materiálov a manipuláciou s nimi: udržiavanie rovnováhy, hádzanie, prehadzovanie, hádzanie lopty do koša, hod na cieľ
  • hudobno – pohybová výchova – tanečná improvizácia na výrazne rytmickú hudbu, jednoduché rytmické pohyby rúk a nôh, spresňovať tanečné kroky
  • oboznamovanie s vodou – utvárať v deťoch „pocit vody, naučiť ich nebáť sa vody, dýchať do vody, namočiť si celú tvár, hra vo vodnom prostredí
  • otužovanie ­–   zvyšovať adaptačné schopnosti v namáhavejších podmienkach vonkajšieho prostredia – otužovanie vzduchom častý pobyt vonku aj v nepriaznivejšom počasí, vetranie miestností, primerané oblečenie, otužovanie vodou