Hudobná výchova

HUDOBNÁ VÝCHOVA

 je zdrojom kladného, citového naladenia a radosti
  • sluchová výchova – rozvíjať citlivosť sluchu pomocou hudobných nástrojov , viesť deti k poznaniu piesne podľa melódie (hudobné hádanky)
  • počúvanie spevu a hudby –  spev sprevádzaný hrou na hudobnom nástroji, počúvať spev , spievať deťom detské ľudové piesne
  • spev –   rozvíjať schopnosť spoločne spievať v skupinách, podnecovať deti, aby spievali krátke melodické úryvky
  • hudobno – pohybová výchova –  podnecovať deti k pohybovej improvizácii na rečňovanku, popevok alebo pieseň, tancovať za sprievodu riekaniek,
  • Inštrumentálna činnosť  – oboznamovať deti sluchom a zrakom s hudobným nástrojom, poskytovať im príležitosť sprevádzať hru na rytmických hudobných nástrojoch