Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

jej cieľom je rozvíjať spontánnu tvorivosť detí, vyvolať radosť, spokojnosť a zmysel pre krásu prostredníctvom kreslenia, maľovania a modelovania

  • obsažná čmáranina s prechodom ku znakovej kresbe – oboznámiť deti s výtvarným materiálom a vedieť s ním pracovať – maľovanie prstom, kresliť kriedou na tabuľu , asfalt, kresliť voskovkami, maľovanie temperovou farbou a plochým štetcom, kresliť tušom, uhľom, špajdľou … viesť deti k pomenovaniu nakresleného, resp. vytvoreného svojho diela
  • znaková kresba – viesť deti pri práci so známym výtvarným materiálom k výtvarnému vyjadrovaniu predstáv, maľovať na základe zážitkov z prechádzok, zážitkov z domu, spomienok z rozprávok a vytváranie trojrozmerných znakov z modelovacej hmoty