Mravná a rozumová výchova

MRAVNÁ VÝCHOVA

v jasliach zahŕňa pôsobenie na rozumovú, citovú a vôľovú stránku osobnosti dieťaťa

  • v  rozvoj kladných citových vzťahov a to rozvíjaním vzťahu k sebe, k iným a ku kolektívu, k veciam a k predmetom a taktiež vzťah k práci (sú to hlavne návyky k dokončeniu činnosti, posilnenie pocitu bezpečnosti v kontakte so sestrou aj ostatnými deťmi a taktiež rozvíjať u detí lásku k prírode).

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

jej cieľom je rozvíjať poznávacie procesy a reč dieťaťa

  • oboznamovanie s okolitým životným prostredím – zabezpečiť podnetnosť prostredia a života detí, podnecovať aktivitu, počúvať zvuky zvonku, poznávať a slovne označovať predmety dennej potreby, spoznávať a pomenovať viditeľné časti tela
  • oboznamovanie s prírodou – pomenovať bežné druhy ovocia a zeleniny, pomenovať zvieratká a učiť ich zvuky, vnímať zmeny v prírode, viesť deti rozlišovať prirodzené prostredie – strom, tráva, krík
  • rozvíjanie vnímania, pozornosti a pamäti– viesť deti k triedeniu predmetov podľa tvarov, pomenovať základné časti oblečenia, triediť podľa farby, reagovať na jednotlivé výzvy na polohy (sem, tam), pamätať si objekty na obrázku, čítanie rozprávok, učiť sa chápať označenie času
  • rozvíjanie aktívnej reči a porozumenie reči-   rozvíjať aktívnu reč, povzbudzovať ich k rečovému prejavu, pomenovávať blízke okolie, udalosti v ich živote, činnosti, vlastnosti a jednoduché vzťahy, rozširovať slovnú zásobu, vedieť odpovedať na otázky

.